『note』セミナーレポート 第40回翔設計セミナー「マンプロ」特別拡大版!! 大規模修繕・⾧期修繕計画・ 大型補助金・リフォーム計画 お知らせ セミナー

2022年2月19日に開催された第40回翔設計セミナーマンプロ「大規模修繕・⾧期修繕計画・ 大型補助金・リフォーム計画」のレポートをnoteに掲載しました。